Quo Vadis

Quo Vadis is een uitstekende plaats om nieuwe vrienden te ontmoeten in de studentenstad Nijmegen. Zowel studiekarakter als gezelligheid zijn bepalend voor hoe wij als studentenvereniging zijn. Met elkaar bestuderen we de Bijbel en leren we te staan voor onze overtuiging. Samen met elkaar zoeken we naar antwoorden op vragen die bij ons leven. Quo Vadis biedt ook de ruimte om te ontplooien door verdieping in uiteenlopende onderwerpen en door allerlei zaken te organiseren in de talrijke commissies die de vereniging rijk is. Meer over de activiteiten van onze vereniging lees je op de pagina 'Activiteiten'.

Dispuut der C.S.F.R.

Quo Vadis is een dispuut van de C.S.F.R.: Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato. De vereniging ontstond in 1951 en telt na ruim zestig jaar negen disputen, waarvan Quo Vadis de jongste is (2008). Naast ons eigen dispuut in Nijmegen zijn er disputen in Delft, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Wageningen, Groningen en Eindhoven/Tilburg. Op landelijk niveau worden er diverse activiteiten georganiseerd, zoals conferenties, sportdagen en muziekdagen. Wat kenmerkend is voor de C.S.F.R. zijn haar verwantschap aan de gereformeerde beginselen, haar studiekarakter en haar studentikositeit.

Grondslag

Quo Vadis is als onderdeel van de C.S.F.R. een christelijke studentenvereniging op reformatorische grondslag. Dat houdt in de eerste plaats in dat de Bijbel de leidraad vormt voor het persoonlijke leven van onze leden, maar ook bepalend is voor wat wij als vereniging doen (of juist niet doen). De C.S.F.R. aanvaardt De Drie Formulieren van Enigheid krachtens haar statuten als gegrond op de Bijbel. Hierin worden de kernzaken van de Bijbelse leer uiteengezet. In de praktijk betekent dit dat om lid te kunnen worden instemming met deze grondslag vereist is. Bovendien heeft de grondslag gevolgen voor hij wij leven, namelijk dat wij willen leven naar het voorbeeld van Jezus Christus. Daarom wordt op onze vereniging veel waarde gehecht aan het bestuderen van de Bijbel (in het licht van de gereformeerde traditie).

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging. Zij stelt ieder jaar een visie- en beleidsdocument vast waarin zij vastlegt wat zij in het voorliggende dispuutsjaar met de vereniging wil bereiken.

Praeses

Jonathan Teeuw is als praeses het hoofd van het bestuur. Hij vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe en zorgt ervoor dat alle bestuurstaken worden uitgevoerd. De praeses draagt de leiding over de vergaderingen.

Praeses@csfrnijmegen.nl

Abactis

Jantine de Knegt is de abactis en onderhoudt de contacten. Zij schrijft brieven naar andere disputen en verenigingen. Verder notuleert zij wat er in de vergaderingen gezegd wordt en verstuurt zij de wekelijks nieuwsbrief.

Info@csfrnijmegen.nl

Fiscus-assesor

Willian Veldman is fiscus-assesor en regelt de financiële zaken op het dispuut. Hij maakt de begroting, regelt locaties en int de contributie. Vervolgens heeft hij de commissies onder zich en staat hij de praeses bij waar dat nodig is.

Fiscusassessor@csfrnijmegen.nl

Dispuutslied

Uiteraard heeft onze vereniging ook haar eigen dispuutslied. Het bezingt de waarde van onze vereniging in vier coupletten, op de melodie "Thaxted" van Gustav Holst. Het lied wordt met de hand op de borst gezongen op in ieder geval lezingen, ledenvergaderingen en landelijke conferenties.

1. Sub voce Augustini
“Quo Vadis?” rogamus
Quaerentes quietem in Te
Quae extra Te absit
Nati ex varietate
Discessuriqu’in eam
Hic et nunc congredimur
Amicalissime
In civitate nostra
Noviomagensi
Et colligamur potentia
Verborum Domini
2. Quo Vadis, waar, waar gaat u heen
Verenigd aan de Waal
Onze civitas biedt iedereen
Een warm, gastvrij onthaal
In de stad van ’t bruisend zuiden
Die de sfeer draagt in zichzelf
Waar de Stevensklokken luiden
In Nijmeegs luchtgewelf
Waar de borrel wordt geschonken
In amicaliteit
En de vriendschap wordt beklonken
Daar groeit verbondenheid
3. Quo Vadis, waar, waar gaat u heen
Verenigd door het Woord
dat al in het hart der vaad’ren scheen
en steeds nog wordt gehoord
kringen om te onderzoeken
luist’rend leren om te gaan
Ziende op ’t boek der boeken
In ‘t hedendaags bestaan
Als een lichtend licht getuigen
Van Vader, Zoon en Geest
zingend voor Hem nederbuigen
Die altijd is geweest
4. Quo Vadis, waar, waar gaat u heen
Verenigd in Zijn spoor
Nooit gaan wij de levensweg alleen
Want Christus gaat ons voor
in het credo ons belijden
levend in simplicitas
Mogen wij ons laten leiden
De Bijbel als kompas
Op Zijn wederkomst richten w’ons oog,
Vreugdevol uitziende,
Biddend zenden wij de vraag omhoog:
“Quo Vadis Domine?”