Privacyverklaring

Met betrekking tot het gebruik en verwerken van persoonsgegevens
C.S.F.R. Nijmegen gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van leden en met de persoonsgegevens van bezoekers van de website van de C.S.F.R.. Persoonlijke gegevens worden conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beveiligd. Met deze privacyverklaring stellen wij u graag op de hoogte omtrent het gebruik en verwerken van de door de C.S.F.R. Nijmegen verzamelde persoonsgegevens.

Verantwoordelijke
C.S.F.R. Nijmegen is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat C.S.F.R. Nijmegen beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. C.S.F.R. Nijmegen is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door de (potentiële) leden en overige personen verstrekte persoonlijke informatie. C.S.F.R. Nijmegen verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, lid 1, AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon.

C.S.F.R. Nijmegen gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als uw persoonsgegevens worden gebruikt, of als C.S.F.R. Nijmegen een vraag heeft over uw melding van een eventueel datalek van C.S.F.R. Nijmegen

Doel verwerking persoonsgegevens
C.S.F.R. Nijmegen verwerkt persoonsgegevens om haar tot haar doelstelling behorende taken uit te voeren. De bezoeker zal op de hoogte worden gesteld over hoe C.S.F.R. Nijmegen met deze persoonsgegevens omgaat, en voor welk doel C.S.F.R. Nijmegen de persoonsgegevens gebruikt of zal gebruiken.

Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) om contact met u op te kunnen nemen over eventuele vragen of opmerkingen, om u uit te kunnen nodigen voor activiteiten en om u gericht te kunnen informeren over zaken behorende bij het lidmaatschap.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de aangegane overeenkomst (lidmaatschap). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Tot slot gebruikt C.S.F.R. Nijmegen de persoonsgegevens als we een vraag hebben over uw melding van een eventueel datalek van C.S.F.R. Nijmegen

Grondslag van de verwerking
C.S.F.R. Nijmegen moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (artikel 6, lid 1 onder b, AVG).

Beveiliging persoonsgegevens
C.S.F.R. Nijmegen verzekert, op grond van artikel 32 AVG, passende technische en organisatorische maatregelen teneinde het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult op het contactformulier tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens
C.S.F.R. Nijmegen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, lid 1, onder e, AVG).

Register
C.S.F.R. Nijmegen registreert als verantwoordelijke de verwerkingsactiviteiten die onder de verantwoordelijkheid van de C.S.F.R. plaatsvinden (artikel 30 AVG).

Delen met derden
C.S.F.R. Nijmegen verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U dient expliciet toestemming te geven voor deze verwerking. Zonder dat er een overeenkomst is tussen beide partijen zal C.S.F.R. Nijmegen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden.

Cookies
Onze website csfrnijmegen.nl maakt gebruik van cookies. Csfrnijmegen.nl gebruikt functionele en analytische cookies om je een optimale bezoekerservaring te bieden en de werking van de website te kunnen verbeteren. Om csfrnijmegen.nl te bekijken dient u de cookies te accepteren.

Uw privacyrechten
U hebt op ieder moment recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG), en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 AVG). C.S.F.R. Nijmegen kan bij een correctieverzoek vragen om uw identiteitsbewijs te laten zien of een kopie op te sturen. In het laatste geval kunt u het beste uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door C.S.F.R. Nijmegen verwerkt worden, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. C.S.F.R. Nijmegen behandelt uw verzoek binnen vier weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen naar info@csfrnijmegen.nl

Contactgegevens voor meer informatie
Voor meer vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens: info@csfrnijmegen.nl